NHO leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter meklingen mellom NHO, LO og YS. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
NHO leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter meklingen mellom NHO, LO og YS. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Regjeringen med ultimatum – AFP-kampen utsatt til neste år

AFP-kampen ble målrik og endte uavgjort

LO byttet bort kravet om pensjonsopptjening fra første krone mot et solid lønnstillegg og en løsning på reise-, kost- og losjispørsmålet. AFP-kampen ble målrik og endte uavgjort. Det må derfor omkamp til våren 2019, med Regjeringen som både arrangør og krevende dommer. Neste års mellomoppgjør blir med andre ord alt annet enn plankekjøring.

Regjeringen tvang i realiteten partene til enighet ved å stille ultimatum for å delta i utredningen om ny privat AFP. I svarbrevet til Riksmekleren heter det nemlig at Regjeringen vil bistå i arbeidet med en revidert AFP-ordning, forutsatt at «Riksmekleren finner frem til en anbefalt samlet løsning for årets tariffoppgjør».

NHO urokkelig om tjenestepensjon

Som ventet var NHO urokkelig i spørsmålet om tjenestepensjonsopptjening fra første krone. Tjenestepensjon i privat sektor er med få unntak lovfestet, og ikke tariffestet. Dersom NHO skulle gå med på opptjening fra første krone, ville det i realiteten være en tariffesting. Erfaringene fra tariffestingen av AFP er smertelig for arbeidsgiversiden: Eller for å sitere Stein-Lier Hansen, Norsk Industris mektige leder: «Når vi tariffestet AFP, havnet vi i en situasjon vi nesten aldri kommer ut av. Vi mener det er loven som bestemmer hva bedriftene skal ha i tjenestepensjon. Bedriftene må gjerne gjennom administrative ordninger tilby noe mer, men å tariffeste det er helt uaktuelt. Da blir det nytt forhandlingstema hvert eneste år, og vi mister fullstendig kontrollen på kostnadsbasen» (Dagsavisen 31. januar 2018).

At LO signaliserer at de fortsatt sikter seg inn mot opptjening av privat tjenestepensjon fra første krone, så er ikke skyteskiven lenger NHO, men våre lovgivere – politikerne. Gjett om dette blir et hett politisk tema i tiden fremover.

AFP – uavgjort med mange scoringer

Hva så med AFP? Som nevnt ble det et målrikt oppgjør som til slutt endte uavgjort. LOs scoringer bestod av:

· Tetting av noen av dagens AFP-hull. Dog ikke de største, men viktig nok for de det gjelder. Mange som blir syke eller rammet av nedbemanning mister i dag rettet til AFP på grunn av de strenge kvalifiseringskravene i dagens AFP-ordning. Om ikke hullet tettes helt, blir det i hvert fall vesentlig mindre. Endringene krever godkjennelse av AFP-avtalens tredje avtalepart, Regjeringen. Dette synes å være kurant, gitt statsministerens tilbakemelding til Riksmekleren.

· LO har sikret en ekstra ytelse til de som ikke har muligheter eller helse til å stå lenge i arbeid (slitertillegg). Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 25 000 kroner ekstra i året fram til fylte 80 år. Slitertillegget skal finansieres av Sluttvederlagsfondet (*).

Disse to punktene henger tett sammen. Ved å tette de nevnte AFP-hullene er heller ikke behovet for sluttvederlagsordningen like stor. Dermed kan den brukes til et slitertillegg.

NHOs scoringer bestod først og fremst av at mål og rammer for utredningen er trygt innenfor organisasjonens på forhånd uttalte ønsker og krav. Det eneste minuset er at ønsket om en opptjeningsmodell i stedet for en kvalifiseringsmodell ikke er innenfor omforente mål og rammer på kort sikt.

Regjeringens bidrag – ekspertise og kanskje økonomi

Regjeringen på sin side vil bidra med «nødvendig utredningskapasitet». Hva gjelder eventuelle økonomiske bidrag fra regjeringen, så er formuleringen noe rundere: Det skal legges til grunn «at statens økonomiske bidrag begrenses til det som med realistiske forutsetninger følger av en videreføring av dagens ordning». Hvilke forutsetninger det her er snakk om vil ventelig fremkomme av nevnte utredning med deadline i desember i år; partene vil for all del ha tid til å fordøye utredningens konklusjoner og anbefalinger. AFP-kampen skal jo endelig avgjøres i neste års mellomoppgjør!

At AFP-spørsmålet flyttes over til neste års oppgjør passer også godt i forhold til den pågående organisasjonsmessige behandlingen av ny offentlig tjenestepensjon, herunder ny offentlig AFP. Fristen for tilbakemelding er 1. juli 2018. Gitt at organisasjonene vender tommelen opp, hvilket er å vente, vet altså partene i privat sektor i god tid før AFP-utredningens deadline hvordan den offentlige AFP-ordningen blir seende ut. Regjeringen har i sin omtale av forslaget til ny offentlig AFP lagt vekt på at den er og skal være mest mulig lik privat AFP. Dette begrenser utredningens handlingsrom, og øker sannsynligheten for enighet også om privat AFP.

(*) Sluttvederlag fra Sluttvederlagsordningen er en økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som blir sagt opp uten at oppsigelsen skyldes eget forhold, eller når arbeidsforholdet opphører, helt eller delvis, som følge av uførhet eller kronisk sykdom. Ytelsen er en engangsutbetaling.