Foto: Shutterstock

Ansatte i styrene: - Slik unngår vi å bli et B-lag

Lett å komme i rollekonflikter for tillitsvalgte

Publisert Sist oppdatert

- Dersom man kun engasjerer seg i saker som direkte berører den ansattes hverdag, vil man bli et B-lag i styret, sier Sigmund Ivar Bakke. Han oppfordrer ansattevalgte styremedlemmer til å skaffe seg nødvendig økonomiforståelse.

I tre tidligere artikler har Arbeidsnytt.no sett nærmere på ordningen med ansatte i styrene.

De ansattevalgte styremedlemmene: Hvorfor blir det færre av dem?

Motstridene syn på ansattevalgtes rolle i styrene

Ansattevalgte styrerepresentanter: Kjenner virkeligheten bak fasaden

Sigmund Ivar Bakke er en av dem som selv har skoen på og kjenner hvor den trykker. Han har vært ansatt i Kongsberg Digital siden 1987, har det meste av tiden vært tillitsvalgt for Tekna (tidligere Norske Sivilingeniørers Forening) og har det siste året vært ansattevalgt styremedlem i Kongsberggruppen ASA.

- Skal man oppnå noe med styrerepresentasjonen, må man være aktiv og engasjere seg i saker utover sin vanlige sfære. Det har liten hensikt å sitte i styret om man er helt passiv eller kun engasjerer seg i enkelte type saker, sier han.

Som også andre har påpekt, er han opptatt av at det er en stor overgang for mange ansatte å gå inn i styrearbeid på egen arbeidsplass.

- Selv med mange års erfaring som tillitsvalgt bak seg, vil man oppleve at diskusjonene i styrerommet foregår på et annet nivå enn det man vanligvis er vant til. Dette gjelder både beslutningsgrunnlag og beslutningsnivå og også det «stammespråket» man møter. Mye av diskusjonen i et styre er basert på økonomiske betraktninger, og uten at man tilegner seg et minimumsnivå av økonomiforståelse, vil man lett bli satt på sidelinjen, sier han.

Derfor er det hans første og viktigste råd til ansattevalgte styremedlemmer at de opparbeider seg et minimum av økonomikunnskap, kunnskap om bedriftsstyring og annen nødvendig kompetanse. Dette er en opplæring som etter hans syn gjerne kan skje i regi av selskapet.

Tillitsvalgt og styremedlem?

En annen utfordring han er opptatt av, er hvordan den ansattevalgte skal forholde seg til forventninger fra andre ansatte og ulike syn på styrerollen.

- Vår rolle som ansattevalgt i styret er utfordrende, ikke minst fordi det er ulike oppfatninger om hva den faktisk skal inneholde. Ofte vil vi møte forventninger fra andre ansatte som går utover både hva styrerollen i praksis er og hva den bør være, sier Sigmund Ivar Bakke.

Selv mener han at et velfungerende bedriftsdemokrati med gode samarbeidsorganer utenfor styret er viktig. Dersom dette er på plass, reduseres presset på de ansattevalgte styremedlemmene og det blir mindre behov for at de opptrer som ansatterepresentanter i styrerommet.

Han viser også til at det er ulike syn på kombinasjonen tillitsmannsrolle og styreverv i virksomheten.

- Den ene skolen mener dette blir en uheldig rolleblanding, den andre fokuserer på at det gir en kraftsamling og øker innflytelsen og at selv hovedtillitsvalgte bør sitte i styret. Begge tilnærminger kan fungere om man er bevisst valget man tar, mener han.

Da han gikk inn i styret i Kongsbergsgruppen, valgte han selv å tone ned tillitsmannsengasjementet.

- Det er fullt mulig å kombinere ulike roller, men den som er ansattevalgt i et styre, vil ofte sitte på taushetsbelagt informasjon som man ikke kan benytte i tillitsmannssammenheng. Personlig mener jeg at den problemstillingen fort blir vanskelig å håndtere, sier han.

Flere saker om styrearbeid:

De ansattevalgte styremedlemmene: Hvorfor blir det færre av dem?

Motstridene syn på ansattevalgtes rolle i styrene

Ansattevalgte styrerepresentanter: Kjenner virkeligheten bak fasaden

Powered by Labrador CMS