Svenske småbedrifter er bedre enn det offentlige i å ansatte folk med nedsatt funksjonsevne. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Svenske småbedrifter best i klassen til å ansette funksjonshemmede

En fersk svensk undersøkelse viser at private bedrifter er bedre enn det offentlige til å ansette personer med funksjonshemninger. - I Norge har det offentlige gått foran, men det hadde vært nyttig med en ny undersøkelse som viser faktisk forskjell på privat og offentlig virksomhet i dag, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

I en nylig avlagt doktoravhandling konkluderer forsker Jessica Arvidsson ved Högskolan i Halmstad med at mindre private bedrifter er flinkere til å skape jobber for personer med ulike typer funksjonshemninger enn offentlige arbeidsgivere. Arvidsson har bygget opp en database med drøyt 12 000 personer som har gått på spesialgymnas på grunn av ulike handikap, og fulgt disse etter at de gikk ut av gymnaset. Av disse er ca. 3 000 personer i jobb, de aller fleste i mindre private bedrifter.

Potensiale for flere i arbeid

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte 13. november 2018 en analyse som viser et potensiale for flere funksjonshemmede i arbeid. I 2018 var andelen sysselsatte i denne gruppen på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år

- Til tross for at offentlig sektor ofte snakker om hvor viktig det er med inkludering og yrkesdeltagelse, er det de private arbeidsgiverne som skinner på dette området. Fem sjettedeler av guttene og to tredjedeler av jentene jobber i små bedrifter med inntil ti ansatte. Veldig få ansettes i offentlige virksomheter, sier Arvidsson til svenske Arbetsmarknadsnytt.

Arvidsson tror forklaringen på dette er at private bedrifter har lettere for å knytte uformelle kontakter, samt at de er mer kreative og fleksible og dermed lettere klarer å lage stillinger som både passer den enkelte arbeidstaker og bedriften.

I Norge har det offentlige ledet an

I Norge viser en Fafo-rapport fra 2013 at offentlig virksomhet skårer noe bedre på ansettelser, samt på holdninger til rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne, enn private virksomheter.

Grete Crowo, seniorrådgiver i FFO. Foto: FFO.

- Med bakgrunn i denne dokumentasjonen kjenner vi oss ikke igjen i den svenske undersøkelsen, sier Grete Crowo, seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Hun legger til:

- Samtidig er FFO kjent med mange gode eksempler på private virksomheter med positive holdninger, og som ansetter personer med nedsatt funksjonsevne. Situasjonen kan også ha endret seg noe siden 2013. Det hadde derfor vært nyttig med en ny undersøkelse som viser faktisk forskjell på privat og offentlig virksomhet i 2018.

Powered by Labrador CMS