Illustrasjonsfoto: rawpixel.com

"Særlig uavhengig stilling," sa du?

Advokat Synne Bjørvik Staalen forklarer hva stillingstypen innebærer, og hva som skjer når den misbrukes.

Mange arbeidskontrakter benytter begrepet «særlig uavhengig stilling», noe som blant annet gir arbeidsgiver rett til ikke å betale for overtid. Men hvilke krav stilles til denne definisjonen?

Arbeidsmiljølovens forutsetning er at reglene om særlig uavhengig stilling skal forstås strengt. Det betyr at adgangen til å gi arbeidstakere en særlig uavhengig stilling, er snever. Vår erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det loven egentlig gir grunnlag for.

Reglene om arbeidstid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men i arbeidsmiljøloven er det gjort unntak fra reglene om arbeidstid for disse to stillingstypene. Det er viktig å spørre seg hva som skal til for å fylle lovens krav, og hvilke konsekvenser det får for arbeidstakere som er særlig uavhengige.

Hva skal til?

Arbeidsmiljølovens forarbeider sier at bestemmelsen er ment å omfatte arbeidstakere som ikke har en ledende stilling, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Videre blir det understreket at en særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Det å ha en prosjektlederstilling, en nøkkelstilling eller ha høyere lønn enn andre, er i seg selv ikke tilstrekkelig til at arbeidstaker skal ha en særlig uavhengig stilling. Stillingens tittel er ikke avgjørende. At man kan kontrollere egen arbeidstid og/eller har fleksibel arbeidstid, er heller ikke tilstrekkelig for at man kan falle under begrepet særlig uavhengig. Det er den reelle arbeidssituasjonen til arbeidstaker som er avgjørende.

Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidstaker er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidstiden likevel ordnes slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Videre er det viktig at arbeidstaker har mulighet for å ivareta sikkerheten. Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, har på samme vilkår som andre arbeidstakere rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid.

God grunnlønn

Når man er unntatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, innebærer det blant annet at man ikke har rett på overtidsbetaling. Det er derfor ofte vanlig at man kompenserer arbeidstakere i særlig uavhengig stilling med høyere lønn.

En særlig uavhengig stilling innebærer ofte at arbeidsbelastningen er høyere. Dersom grunnlønnen ikke tilsvarer arbeidsbelastningen, kan man risikere at timelønnen blir svært lav. Dersom man blir tilbudt en slik særlig uavhengig stilling, er det derfor viktig å fremforhandle en god grunnlønn som kompenserer belastningen utover normal arbeidstid. Arbeidstaker vil bære risikoen for at arbeidsbelastningen blir større enn forespeilet.

Dersom det feilaktig er lagt til grunn at arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling, vil reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven komme til anvendelse. Det betyr at ved arbeid utover normal arbeidstid, kan arbeidstaker kreve overtidsbetaling etter loven. Arbeidstaker må sannsynliggjøre omfanget av overtidsarbeidet, men bedriften kan i ytterste fall måtte etterbetale overtidskrav fra den ansatte for hele tre år tilbake i tid.

Ofte ser vi i Tekna at nyutdannete sivilingeniører uansett bransje oppgir at de ikke har rett til overtidsbetaling. Her bør arbeidsgivere rydde opp.

Powered by Labrador CMS